Eustratiades εἰς τὰς ἀπορίας pdf


Eustratiades εἰς τὰς ἀπορίας pdf
De Beneficentia: A Homily on Social Action attributed to Basil of Caesarea* Susan R. Holmana, Caroline Macéb and Brian J. Matzc, 1 a) Harvard University b) K.U. Leuven c) Carroll College Abstract This paper introduces an anonymous work attributed to Basil of Caesarea entitled, De beneficentia, or “On beneficence.” The text is known from one manuscript dating to the thirteenth or
Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ
Historical Allusion and the Nature of the Historical Text Historians, as I said, believed themselves and their predecessors to be representing reality.
τῆς μοιχαλίδος καὶ διεστραμμένης, μὲ ὕβρεις τὰς ὁποίας ἡ χειροτέρα καὶ πονηροτέρα γυνὴ θὰ ἐξεστόμιζε εἰς τὸν χειρότερον καὶ αἰσχρότερον κακοῦργον.

MICHEL GLYCAS. XXXVI lettres(ff. 1-259v. 263r.v. 260-262v. 264r.v) MICHEL GLYCAS, epistolae XXXVI (= lettres 3 à 28. 31 à 39 de l’éd. S. Eustratiadès, Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ εἰς τὰς ἀπορίας τῆς θείας γραφῆς κεφάλαια…, t. I, Athènes 1906, pp
Textual Re-use on Ancient Greek Texts: A case study on Plato’s works Workshop on Historical Texts Boston (USA), 2010/01/13 Marco Büchler, Thomas Eckart
Ἐπειδὴ εἰς ὅλας τὰς εἰσδοχὰς ὁμιλοῦμεν πρὸς τοὺς Νεοφύτους περὶ τοῦ ἀτέρμονος ἀριθμοῦ μεγάλων ἀνδρῶν, ἐνδόξων προσωπικοτήτων τοῦ Ἔθνους, αἱ ὁποῖαι ἐτίμησαν καὶ …
Ὡς δ´ εἶδε κεχωρισμένον τοῦ Φαβίου τὸν Μινούκιον, νυκτὸς μὲν εἰς τὰς τάφρους καὶ τὰς κοιλότητας κατέσπειρε τῶν στρατιωτῶν τινας, ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ φανερῶς ἔπεμψεν οὐ …
A 1 (184a.) Ἐπειδὴ τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι συμβαίνει περὶ πάσας τὰς μεθόδους, ὧν εἰσὶν ἀρχαὶ ἢ αἴτια ἢ στοιχεῖα, ἐκ τοῦ
PDF If Michael Glykas is well-known today, it is undoubtedly thanks primarily to the his 12th-century chronicle of events from the creation of the world to the death of Alexios I Komnenos.
διαλιπόντες πάλιν εἰς τὰς αὐτὰς ἀπορίας κατέστησαν (Αυτοί που δεν έχουν σκεφτεί σωστά, αν και πέτυχαν σε κάποιες από τις προσπάθειές τους, αφού αποκόμισαν μικρό κέρδος,

ES K o E M g


Η αποστολή αποικίας των Αθηναίων στην Βρέα και τα

καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός, αὐτὸς ἐκπλαγεὶς μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀπεκρίνατο· ὁ Κύριός μου, καὶ ὁ Θεός μου.
Mιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ, Εἰς τὰς ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς Κεφάλαια, ed. S. E u S t r at i a d i S , v. I, Athens 1906, v.
Les travaux de Selden dans le domaine de l’Antiquité chrétienne, s’ils ne constituent pas l’essentiel de son œuvre, sont révélateurs de sa méthode : souci de vérifier les citations, recours aux originaux sans se contenter des traductions, comparaison de plusieurs éditions, acquises sans a …


On a peu d’informations certaines sur lui. Il est probablement né à Corfou [1] et exerçait la fonction de secrétaire impérial (γραμματικός) quand il fut incarcéré et condamné à l’aveuglement par l’empereur Manuel I er Comnène en 1158-1159.
διὰ τοῦτο οἶμαι ἡμᾶς παῖδας ὄντας τὰς τῶν ποιητῶν γνώμας 1 ἐκμανθάνειν 2 , ἵν᾿ ἄνδρες ὄντες αὐταῖς χρώμεθα 3 .
Ἀλλ᾿ αἱ καλαὶ οἰκοκυράδες εἶχον δωμάτια δι᾿ ἐνοίκιον μέσα εἰς τὰς αὐλάς των, καὶ τὰ ἐνοικίαζον μὲ ἁδρὸν ἐνοίκιον εἰς ὅλες τὶς Λουΐζες καὶ τὶς Γιοζεφίνες καὶ τὶς Μαρίκες, αἵτινες εἶχον πάντοτε τοὺς
ὄχλου τὴν πόλιν, ἐπανορθούμενος δὲ τὰς ἀπορίας τοῦ δήμου, φόβον δὲ καὶ φρουρὰν τοῦ μὴ νεωτερίζειν τι παρα κατοικίζων τοῖς συμμάχοις.


Michel Glycas, Quaestiones in sacram scripturam, chap. 45, p. 27,5-14, dans l’édition de S. Eustratiades, Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ. Εἰς τὰς ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς κεφάλαια, t. II (Alexandrie: Πατριαρχικόν Τυπογραφεῖον 1912). Les quarante premiers chapitres avaient été précédemment édités à Athènes par le
ἀπορίας των». Κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἅγιος ἀρχίζει τὴν «᾿Απολογία» του μὲ πολλὴ ταπείνωση, χωρὶς νὰ κακολογήσει ἤ
μὲ τὴν Χάριν καὶ τὸ Ἔλεός Του διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, προορισμὸν καὶ ἀξίαν καὶ περιεχόμενον καὶ ὑποδειγματικὸν ἦθος καὶ πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην
Οἰκογενείας, εἰς τὰς ὁποίας θὰ ἀναπαύεται ὁ Θεός. Προσκαλοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅπως πολιτευόμενον ἀξίως τῆς ἧς ἐκλήθη κλήσεως πράττῃ πᾶν τὸ δυνατὸν
ἐπειδὴ γὰρ τὰς ναῦς τὰς περὶ Ἑλλήσποντον ἀπωλέσαμεν καὶ ταῖς συμφοραῖς ἐκείναις ἡ πόλις περιέπεσε, τίς οὐκ οἶδε τῶν πρεσβυτέρων τοὺς μὲν δημοτικοὺς καλουμένους ἑτοίμους ὄντας ὁτιοῦν πάσχειν ὑπὲρ τοῦ
Glycas, Quaestiones in sacram scripturam, ed. S. Eustratiades, Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ. Εἰς τὰς ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς (Athens, 1906), 282.8-17
Καὶ ὁ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς Ἀθήνας συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς
ὥσπερ τὸν ἐχῖνον εἰς τὰς χεῖρας λαβεῖν αὐτὸν ἐφυλάττοντο. 5- Tu es un Prométhée dans tes discours , 3 Καίτοι, φαίη τις ἂν παραμυθούμενος, οὐ ταῦτα εἴκασέ σε τῷ Προμηθεῖ, ἀλλὰ τὸ καινουργὸν

Goulet__Contra_Christianos_(nouveaux_fragments).pdf

Sophrone Eustratiadès, Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ εἰς τὰς ἀπορίας τῆς θείας γραφῆς κεφάλαια.
ὅτι μὲν οὖν ἡ παρουσία διὰ τούτων ἁπάντων ἢ τινῶν ἢ τινὸς ὑπάρχει τοῖς ἀνθρώποις, οὐκ ἄδηλον (ἅπασαι γὰρ αἱ γενέσεις σχεδὸν πίπτουσιν εἰς ταύτας τὰς ἀρχάς: καὶ γὰρ <τὰς…
Éléments biographiques. On a peu d'informations certaines sur lui. Il est probablement né à Corfou [1] et exerçait la fonction de secrétaire impérial (γραμματικός) quand il fut incarcéré et condamné à l'aveuglement par l'empereur Manuel I er Comnène en 1158-1159.
κἀκεῖνοι μὲν ἐλευθεροῦντες τὰς πόλεις τὰς ῾Ελληνίδας καὶ βοηθοῦντες αὐταῖς τῆς ἡγεμονίας ἠξιώθησαν, ἡμεῖς δὲ καταδουλούμενοι καὶ τἀναντία τοῖς τότε πράττοντες
Μ ετὰ τὸ τέλος ἐκοινώνησαν ἅπαντες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ μὲ τὴν βεβαίωσιν τῆς Χάριτος εἰς τὰς ψυχάς των ἐπέστρεψαν εἰς τὰς οἰκίας των ἄδοντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν.
– Vingt-trois cahiers dus à la main de Métrophane ὁ Ῥαφτοπούλος, hiérodiacre de Zante, terminés à Venise en 1596 (cf. f. 264v : ἐτελειώθη ὑπὸ χειρὸς ἐμοῦ ἱεροδïακονοῦ Μητροφάνους τοῦ Ζακυνθίου τοῦ Ῥαφτοπούλου εἰς τοὺς ͵αφϞςʹ, μαγίου κςʹ, ἐν Βενετείαις

Sophrone Eustratiadès Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ εἰς τὰς ἀπορίας

καὶ τὸ Ἔλεός Του διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, προορισμὸν καὶἀξίαν καὶ περιε – χόμενον καὶ ὑποδειγματικὸν ἦθος καὶ πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην περιπέτειαν.
5 a) Sept. sap. conv. 153 F–154 A: τοιαύτας ἀλλήλοις ἀπορίας προβάλλειν. ἀκούοµεν γὰρ ὅτι καὶ πρὸς τὰς Ἀµφιδάµαντος ταφὰς εἰς Χαλκίδα τῶν τότε σοφῶν οἱ δοκιµώτατοι ποιηταὶ συνῆλθον· ἦν
Друзья, нет ли у кого скана 2-го тома Михаила Глики, изданного Евстратиадисом: Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ Εἰς τὰς ἀπορίας τῆς θείας γραφῆς κεφάλαια. ᾿Αθῆναι, 1912. Τ. 2 ?
Book Description: Antisthenes of Athens (c. 445-365 BCE) was a famous ancient disciple of Socrates, senior to Plato by fifteen years and inspirational to Xenophon.
In modern Indoeuropean languages some adverbs are used as conjunctives, i.e., as a connector in which the semantic and pragmatic links between two or more elements, often coordinated, are explicited.
Chapters, epistolary essays and epistles. The case of Michael Glykas’ collection 63 Abstract It is a fact that the variety of terms in use (“chapters”, “epistolary essays”, “epistles” etc.) regarding Michael Glykas’ ninety-five texts of theological content, which have been published by Sophronios Eustratiadis in two volumes under the title Εἰς τὰς ἀπορίας
Eirini-Sophia Kiapidou On the Epistolography of Michael Glykas If Michael Glykas is well-known today, it is undoubtedly thanks primarily to the Βίβλος Χρονική, his 12th-century chronicle of events from the creation of the world to the death of Alexios I Komnenos (1118)1.

Jenofonte Anábasis Libro III


ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σεπτεμβρίου 2015

Εἰς τὰς ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς κεφάλαια, t. II (Alexandrie: Πατριαρχικόν II (Alexandrie: Πατριαρχικόν Τυπογραφεῖον 1912).
The Photian schism. History and Legend. Francis Dvornik . List of abbreviations. List of Manuscripts Quoted – Greek manuscripts – Latin manuscripts
Λύσεις εἰς τὰς ἐπενεχθείσας αὐτῷ ἀπορίας παρὰ τοῦ σοφωτάτου Γεώργιου τοῦ Λαπίθου, ed. R.E. Sinkewicz, The Solutions adressed to George Lapithes by Barlaam the Calabrian and their Philosophical Context, «Mediaeval Studies» 43 (1981) 151–217.
ὅλως πα ραμυθησομένων αὐτοὺς πάσης πανταχόθεν κατεχού σης ἀπορίας· οἱ δὲ χειροδίκαι εἰς ὕψος αἴρονται, ἐξ οὗ καὶ πεσοῦνται.
ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς Ἀθήνας συμπολεμῆσαι͵ συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα 1.6 εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας. ἐλθὼν δ΄ ὁ Ξενοφῶν ἐπήρετο τὸν Ἀπόλλω
zählenden entstehenden Scheyerer Neuausgabe 7,27–28) sowie Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ εἰς τὰς ἀπορίας τῆς θείας γραφῆς κεφάλαια, ed. S. E USTRATIADES , τ.
This text can be use for students of ancient Greek language who use Athenaze’s method after ch. XIII. It has images and notes. Everything is written in Greek and only few footnotes in Latin.
2015-03-01_kyr_a_nist.a.5 pdf 280 KB Ασματική ακολουθία αγίου Σωφρονίου επισκόπου Αχταλείας της εν pdf 3 885 KB Document publishing platform How it works
2 A fundamental question How can the computer really support to identify lines of transmissions (text re-use) on big data?

Textual Re-use on Ancient Greek Texts A case study on


Τὸ «Ἰδιόκτητο» (1925) Διηγήματα

Panegirico di Isocrate capitoli 1 – 60 πολλάκις ἐθαύμασα τῶν τὰς πανηγύρεις συναγαγόντων καὶ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας καταστησάντων, ὅτι τὰς μὲν τῶν σωμάτων εὐτυχίας οὕτω μεγάλων δωρεῶν ἠξίωσαν
To be published in M. Sgarbi (ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Springer 2017 Barlaam the Calabrian Born: ca. 1290 Died: May/June 1348 Synonyms Barlaam Mesari (or Masari or Massari), Barlaam de Seminara Abstract Basilian monk, theologian, Catholic …
πειρᾶται ἀπολλύειν, αὕτη ἀναδημιουργεῖ εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ εὐδοξίαν. Τὸ ἀζήμιον τοῦ Τὸ ἀζήμιον τοῦ Θεοῦ βαλάντιόν ἐστιν ἡ μετάνοια, ὅτι διαφυλάττει τῶν ἀνθρώπων τὰς ψυχὰς μὴ
Αἱ δὲ εἰς δήμους ὁποῖαι διαφοραὶ, ἄκουσον τῆς Γραφῆς, ὡς θρηνῳδίᾳ διηγουμένης· Ἐπείρασαν, φησὶ, τὸν Θεὸν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο.
ὀστῶν μου, καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου; Ταύτας οὖν τὰς ἀπορίας περιιστάμενοί τινες, δερματίνους χιτῶνας τὴν νέκρωσιν, ἣν ἀμφιέν νυνται ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, διὰ τὴν
The Entwicklungsgeschichte of a Text: On Werner Jaeger’s Edition of Aristotle’s Metaphysics. In Werner Jaeger. Wissenschaft, Bildung, Politik, edited by Colin Guthrie King and Roberto Lo Presti, Philologus.
‘Παρακαλοῦνται λοιπὸν ὅλοι οἱ Ἐλλόγιμοι τοῦ γένους ὅσοι κατὰ τὴν Ἑλλάδα διατρίβουσιν, εἰς τὸ νὰ εἰδοποιῶσιν ἀμέσως εἰς ἐμὲ τὰς παρατηρήσεις των, τὰς ἀνήκουσας δηλαδὴ εἰς τὴν Γεωγραφίαν, εἰς …
ἐπιστάξας Χριστὲ ὁ Θεός, τὰς οὐλὰς τῶν τραυμάτων μου, τῇ μοτώσει περίσφιγξον, καὶ πρὸς οὐράνιον συγκαταρίθμησον χῶρον, ὡς Εὔσπλαγχνος.

DAS FORTWIRKEN DER LEGENDE VON BARLAAM

Αὗται δὲ τὰς μὲν νύκτας ἐν βυθῷ διατρίβουσιν ἀσχολούμεναι περὶ τὴν νομήν, τὰς δ´ ἡμέρας εἰς τὴν ἀνὰ μέσον τῶν νήσων θάλατταν φοιτῶσαι κοιμῶνται μετέωροι τοῖς …
For all their reputed and professed preoccupation with the afterlife, the Byzantines had no systematic conception of the fate of the soul between death and the Last Judgement. Death and the Afterlife in Byzantium marries for the first time liturgical, theological, literary, and material evidence to
Ὑποκλίνας νοερῶς τὸ γόνυ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, τιμῶ καὶ σέβομαι πάντας Ὑμᾶς τοὺς διαδόχους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων τὰς ἁγίας
οὐδὲ εἰς δὶς τοσαῦτα, καὶ τρὶς, ἀλλ’ εἰς ἀπείρους αἰῶνας ψυχωθέντα τὰ σώματα, τότε δέχεται τὰς βασάνους καὶ τὰς ἀῤῥήτους ἀλγηδόνας ἐκείνας.
Εἰς τὰς ἀπορίας τῆς Θείας Γραφῆς κεφάλαια. Athen 1906, I, 2, Kap. 7 (71–88); Kap. 8 (89–115); Kap. 9 (116–128). Der Herausgeber entschied sich für die Form Ἀσπιώτης gegenüber Ἀσπιέτης, die in einer anderen Handschrift überliefert ist (s. den textkritischen Apparat auf S. 71). Wassiliou-Seibt, Aspietes Vortrag 7 Fassen wir nun
1 MEDIACLASSICA – UN PORTALE PER LE LINGUE CLASSICHE Metacharacterismos (II) Trascrizioni di Francesco Plebani PROVA 1 Consigli per un giusto comportamento I Ἡ μὲν ἀρετὴ εὐτυχίαν φέρει, ἡ δὲ κακία ἔχθρας καὶ ἀνίας πορίζει καὶ τὴν ψυχὴν διαφθείρει.
download “das fortwirken der legende von barlaam und ioasaph in der byzantinischen hagiographie, insbesondere in den werken des symeon metaphrastes*”


Related literature: Michael Glycas, Quaest. 54 (S. Eustratiades, ed. Michaèl tou Glykas, Eis tas aporias tès Theias Graphès kephalia [Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ. Εἰς τὰς ἀπορίας …
διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, προορισμὸν καὶ ἀξίαν καὶ περιεχόμενον καὶ ὑποδειγματικὸν ἦθος καὶ πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην περιπέτειαν.

Michel Glycas Wikimonde

Plutarque Vie des Hommes illustres VIE DE FABIUS

Barlaam the Calabrian SpringerLink


Diodore de Sicile Bibliothèque historique livre III

Quelques citations pour accompagner cette promenade chez

2Comments

Add yours
 1. 1
  Madeline

  Καὶ ὁ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς Ἀθήνας συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς

  ISOCRATE PANEGIRICO capitoli 1 – 60
  Textual Re-use on Ancient Greek Texts A case study on
  Goulet__Contra_Christianos_(nouveaux_fragments).pdf

 2. 2
  Rebecca

  ὄχλου τὴν πόλιν, ἐπανορθούμενος δὲ τὰς ἀπορίας τοῦ δήμου, φόβον δὲ καὶ φρουρὰν τοῦ μὴ νεωτερίζειν τι παρα κατοικίζων τοῖς συμμάχοις.

  Metaphrasis in Ecclesiasten Salamonis khazarzar.skeptik.net

Comments are closed.